Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep jest prowadzony przez AZE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-254) przy ul. Piramowicza 4, lok. 23, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000851599, posiadająca NIP 7252301319 oraz REGON: 386597266, zwaną dalej „AZE”.

DEFINICJE:

EPUB – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – indywidualne konto Klienta pozwalające na korzystanie ze Sklepu.

PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do AZE podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Plik – plik cyfrowy, a w szczególności audiobooki w wersji cyfrowej w formacie mp3, niezapisane na nośniku materialnym (np. płycie CD, DVD) lub ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach. Pliki dostępne w Sklepie są dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta.

Sklep – sklep internetowy  prowadzony przez AZE, dostępny pod domeną: klinikamilosci.pl

Strona produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady rejestracji w Sklepie;
  2. zasady korzystania ze Sklepu;
  3. warunki składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, zapłaty za produkty;
  4. uprawnienia Klienta;
  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji w Sklepie, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Przeglądanie asortymentu Sklep nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień możliwe jest po zarejestrowaniu się, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • 2. Rejestracja
  1. Rejestracja w Sklepie umożliwia Klientowi:
   1. składanie zamówień;
   2. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych Klienta;
   3. przeglądanie historii zamówień;
   4. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
  1. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z AZE umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta Klienta.
  4. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie.
  5. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy skontaktować się e-mailowo z AZE (centrum@klinikamilosci.pl). Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z AZE o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
  6. AZE jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. AZE jest także uprawniona do zablokowania Konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
   1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
   2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
  7. Od decyzji AZE o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres siedziby AZE. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.
 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu 
 1. Za pośrednictwem Sklepu można dokonywać zakupów zarówno przez Kontro Klienta jak i bez rejestracji.
 2. Klienci posiadający Konto Klienta dokonuje rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w § 2 powyżej. Klient nieposiadający Konta Klienta składa zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, w których wskazuje dane nabywcy oraz dane do wysyłki i dane kontaktowe. Podany w formularzu zamówienia adres mailowy będzie wykorzystywany na potrzeby komunikacji w toku realizacji zamówienia.
 3. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 4. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu. Klient, który złożył zamówienie bez rejestracji konta po przesłaniu zamówienia do Sklepu nie korzysta z innych funkcjonalności Konta, a Sklep komunikuje się w takim wypadku poprzez wskazany przez Klienta adres mailowy.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie; hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 7. Klient zobowiązuje się nie dostarczać ani nie zamieszczać na stronach Sklepu treści o charakterze bezprawnym. W przypadku zamieszczenia na stronach Sklepu takich treści, AZE zablokuje Konto Klienta za pośrednictwem którego treści takie zostały zamieszczone.
 • 4. Produkty
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internerowych Sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. AZE zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. AZE może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 • 5. Warunki składania i realizacji zamówień
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
 3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Plik, przedmiot zamówienia zostaje wysłany na adres email podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.
 4. AZE nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie AZE oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli AZE niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem AZE o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a AZE do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. AZE ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez AZE otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym AZE nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a AZE nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 7. Klient jest obowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt z góry, w tym za koszty dostawy. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez AZE zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane, a AZE jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 8. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, AZE nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez AZE i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
 9. Klient może dokonywać e-maliowo zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną skompletowane. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „skompletowane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
 • 6. Płatności
 1. Zamówienia złożone w Sklepie muszą być opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia).
 2. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne na stronach Sklepu oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 3. Płatności mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez AZE, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez AZE.
 4. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez AZE pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący – po otrzymaniu płatności przez ten podmiot..
 5. W przypadku odstąpienia od umowy z postanowieniami niniejszego regulaminu, AZE zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże AZE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. AZE dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 1. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 • 7. Realizacja zamówień
 1. AZE zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o czasie (np. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w jakim nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia lub realizacja zamówienia dotyczącego Plików. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. AZE zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o możliwych formach dostawy na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski.
 5. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji AZE może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – AZE wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.
 6. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego Pliku.
 7. AZE informuje, że w odniesieniu do Plików dostępnych w Sklepie mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z Pliku wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa. Informacje o zastosowanych technicznych środkach ochrony są zamieszczane na Stronach produktowych Plików.
 8. W przypadku Plików chronionych technologią watermark, każdy nabywany Plik jest oznakowany indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie określonej kopii do Klienta.
 9. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony oraz ich kompatybilności z oprogramowaniem i urządzeniami umożliwiającymi odczyt Pliku, są dostępne w Sklepie.
 10. W przypadku zamówienia jednocześnie Pliku/-ów i produktu/-ów innego rodzaju, zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Pliku/-ów oraz zamówienie dotyczące produktu/-ów innego rodzaju. Każde z zamówień zostanie zrealizowane odrębnie.
 11. Klient ma prawo korzystać z Plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Klient w szczególności nie jest uprawniony do: a. rozpowszechniania Plików lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie; b. zwielokrotniania Plików w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Pliku, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 13. AZE informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Plików osobom trzecim jest niedozwolone. Zaleca się zapisywanie Plików na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. AZE nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Plików w Sklepie, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Pliku na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.
 • 8. Reklamacje
 1. AZE jest zobowiązany do dostarczenia Klientom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. AZE w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do AZE i opisem reklamacji.
 4. Klient może zgłosić do AZE reklamację dotyczącą Pliku w szczególności w przypadku, gdy: a. zakupiony Plik okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się; b. w ciągu 2 (dwóch) godzin od dokonania zapłaty za Plik nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 5. Reklamacje składane drogą mailową należy wysyłać na adres problemzproduktem@klinikamilosci.pl.
 • 9. Odstąpienie od umowy
 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować AZE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (POBIERZ FORMULARZ). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. AZE zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 5 poniżej) zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt AZE, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, AZE informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient.
 • 10. Dane osobowe
 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia w Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie), przetwarzane są przez AZE sp z. o.o. z siedzibą w Łodzi (90-254) przy ul. Piramowicza 4, lok. 23 (administrator danych osobowych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez AZE, które wymagają podania danych osobowych. AZE przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta stosownej zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie mailowe do AZE.
 4. Klient podając dane oświadcza, że wpowadzone przez Klienta dane osobowe należą do niego oraz są prawidłowe.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
 • 11. Newsletter
 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego AZE oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) AZE i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów AZE i jej partnerów biznesowych).
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie za pośrednictwem maila.
 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a AZE, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a AZE, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby AZE.
 4. AZE dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże AZE nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. AZE dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu było dokonywane w godzinach nocnych.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a AZEiem, której przedmiotem są usługi świadczone przez AZE w ramach Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. AZE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Klientów;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin AZE poinformuje poprzez komunikat w Sklepie oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 8. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 7 powyżej.
 9. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 10. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej: klinikamilosci.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl